แผนเงินบำรุง รพ.แม่สอด ปีงบประมาณ 2559
     แผนการใช้เงินบำรุงรพ.แม่สอด ปีงบประมาณ 2560
     แผนปฎิบัติการจัดชื้อจัดจ้างโรงพยาบาลแม่สอด ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาาส 1