โครงสร้างและขั้นตอนการบริหารจัดการตามโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
     รายงานการประเมินผลการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 2561
     เอกสารโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2561
     ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต รพ.แม่สอด
     ขั้นตอน/ช่องทางการติดต่อเรื่องร้องเรียนและผู้รับผิดชอบ
     คู่มือการสร้างเสริมสุขภาพและแนวทางการอบรมสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 420 ชม.) รพ.แม่สอด
     เอกสาร ใบสมัครโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
     เอกสารการทำผลงานวิชาการ
     การวิเคราะห์ข้อมูล CMI