หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS.
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
GABAPENTIN 300 MG. จำนวน 340 x 100 CAPS. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทรดดิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 98,226.00 บาท
( เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม