หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 100 ตัว

ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 100 ตัว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------
ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ตก 0032.201/465 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 100 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 28๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2561(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย อรณิชชา