หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ แบบกระเป๋า จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ แบบกระเป๋า จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------
ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ แบบกระเป๋า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ตก 0032.201/732 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่บริษัท ทันตสยาม จำกัด โดยเสนอราคาเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ แบบกระเป๋า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 119,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย อรณิชชา