หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ พร้อมตู้ตะแกรงสแตนเลส จำนวน 2 คัน
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ พร้อมตู้ตะแกรงสแตนเลส จำนวน 2 คัน
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------
ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อรถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ พร้อมตู้ตะแกรงสแตนเลส จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ตก 0032.201/784 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคารถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดนั่งขับ พร้อมตู้ตะแกรงสแตนเลส จำนวน 2 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 274,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย อรณิชชา