หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 7 เครื่อง
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 7 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------
ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ตก 0032.201/791 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เดอะ ซิสเต็ม เอ็น.เจ. จำกัด โดยเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 7 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 116,3๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย อรณิชชา