หัวข้อข่าว
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโรงจอดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลแม่สอด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างโรงจอดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เป็นเงิน 159,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

6. บัญชีแสดงปริมาณราคากลาง
6.1 แบบปร .6 จำนวน 1 แผ่น
6.2 แบบปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6.3 แบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
7.1 นายชิด บุญมาก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
7.2 นายวุฒิพงษ์ บุญตาเห็น ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน กรรมการ
7.3 นายธนูศักดิ์ คชรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน กรรมการ(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).................................................กรรมการ
(นายชิด บุญมาก) (นายวุฒิพงษ์ บุญตาเห็น)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).................................................กรรมการ
(นายธนูศักดิ์ คชรักษ์)
นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน

เอกสารประกอบ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โดย งานพัสดุ