หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------

ตามที่จังหวัดตาก ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง นั้น
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่นายสุทัศน์ ถาวร เป็นเงินทั้งสิ้น 157,290.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561


(ลงชื่อ) ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย งานพัสดุ