หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มระบายน้ำฝนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มระบายน้ำฝนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------
ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อปั๊มระบายน้ำฝนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ตก 0032.201/148 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท โกชู โคซัน จำกัด โดยเสนอราคาปั๊มระบายน้ำฝนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย อรณิชชา