หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------
ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ตก 0032.201/149 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาด 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 425,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย อรณิชชา