หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้แช่แข็ง -30 องศา จำนวน 2 ตู้
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้แช่แข็ง -30 องศา จำนวน 2 ตู้
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
------------------------
ตามที่จังหวัดตาก เรื่อง จัดซื้อตู้แช่แข็ง -30 องศา จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามบันทึกข้อความ เลขที่ ตก 0032.201/173 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด โดยเสนอราคาตู้แช่แข็ง -30 องศา จำนวน 2 ตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เท่ากับวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร


ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562(ลงชื่อ)
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย อรณิชชา