หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atorvastatin 40 mg. จำนวน 2,000 x 30 Tabs. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ Atorvastatin 40 mg. จำนวน 2,000 x 30 Tabs.
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
Atorvastatin 40 mg. จำนวน 2,000 x 30 Tabs. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000.00 บาท
( สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม