หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ VANCOMYCIN HCL 500 MG จำนวน 1,000 x 1 VIAL โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ VANCOMYCIN HCL 500 MG จำนวน 1,000 x 1 VIAL
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
VANCOMYCIN HCL 500 MG จำนวน 1,000 x 1 VIAL ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
บริษัท แอปคาร์ฟาร์มาแลป(ประเทศไทย) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.00 บาท
จำกัด
( สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม