หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DAPSONE 100 MG จำนวน 20 x 100 TABS โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ DAPSONE 100 MG จำนวน 20 x 100 TABS
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
DAPSONE 100 MG จำนวน 20 x 100 TABS ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
หสม. พอนด์เคมีคอลส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000.00 บาท
( สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม