หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ PEDITRACE ,CONCENTRATE SOL.FOR จำนวน 200 x BOTTS. INF. 10 ML.
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ PEDITRACE ,CONCENTRATE SOL.FOR จำนวน 200 x BOTTS.
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
PEDITRACE ,CONCENTRATE SOL.FOR จำนวน 200 x BOTTS. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 42,800.00 บาท
( สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม