หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Levetiracetam 500 mg.Tabs. จำนวน 20 x 60 Tabs. โดยวิธี เฉพาะเจา
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ Levetiracetam 500 mg.Tabs. จำนวน 20 x 60 Tabs.
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
Levetiracetam 500 mg.Tabs. จำนวน 20 x 60 Tabs. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 32,314.00 บาท
( สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบสี่บาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม