หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Risperidone 2 mg.Tab. จำนวน 50 x 500 Tabs. โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ Risperidone 2 mg.Tab. จำนวน 50 x 500 Tabs.
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
Risperidone 2 mg.Tab. จำนวน 50 x 500 Tabs. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
บริษัท นิวฟาร์มา(ประเทศไทย)จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 66,500.00 บาท
( หกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม