หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Peginterferon alfa-2b 100 จำนวน 12 x Packs. mcg/0.5ml.Powd. โ
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ Peginterferon alfa-2b 100 จำนวน 12 x Packs.
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
Peginterferon alfa-2b 100 จำนวน 12 x Packs. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 35,887.80 บาท
( สามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม