หัวข้อข่าว
อบรม การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
ด้วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดการฝึกอบรมเรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good clinical Practice รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าลิฟท์ ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

โดย งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ชั้น 5