หัวข้อข่าว
ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงอันตราย 60 วัน
ด้วยจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 72.06 ของพื้นที่จังหวัด
จึงมีความเสี่ยงสูงในการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งช่วงฤดูแล้งของทุกปี จังหวัดตาก
มักได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้ป่าและการเผาวัชพืช
ทำให้เกิดหมอกควัน มลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ สุขภาพของประชาชน

จังหวัดตาก จึงกำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควันห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพื้นที่ของจังหวัดตาก
เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม
จึงขอความร่วมมือมายังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการทุกท่าน
ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดดังนี้

1. ห้ามเผาเด็ดขาด ระยะเวลา 60 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

2. ผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผาป่าหรือเผาในที่โล่งพื้นที่ต่างๆ
จะมีความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติ และประมวลกฎหมายอาญา
รวมทั้งข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ได้กำหนดไว้
โดยมีบทกำหนดโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 15 ปี ปรับไม่เกิน 150,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. สำหรับพื้นที่ทำกินของราษฎร ที่มีแนวเขตที่ดินติดกับพื้นที่ป่าต้องจัดทำแนวเขตกันไฟทุกพื้นที่
หากไม่จัดทำและภายหลังตรวจพบการเกิดไฟป่าบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ทำกิน
ทางราชการจะสันนิษฐานว่าเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟป่า
และมีความผิดตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

4. หากพบเห็นไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆ ขอให้ช่วยดับ
หากไม่สามารถดำเนินการได้ โปรดแจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
หรือสายด่วน โทร. 1362 หรือ 1784 โดยด่วน

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป