หัวข้อข่าว
Smart Visa
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อใช้ Smart Visa เป็นเครื่องมือดึงดูดและอำนวยความสะดวก
แก่บุคลากรต่างชาติทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
จึงขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ smart-visa.boi.go.th
ซึ่งให้ข้อมูลและวิธีการยื่นขอรับรองคุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับ Smart Visa

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการขอรับ Smart Visa เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ smart-visa.boi.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วย Smart Visa
ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 18 โทร. 02-2091109-10
หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด
หรือทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแม่สอด www.maesot-hospital.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน


โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป