หัวข้อข่าว
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. โดยวิธี เฉพาะเจ
ตามที่ โรงพยาบาลแม่สอด ได้มีโครงการซื้อ CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps.
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้
CLINDAMYCIN 150 MG. Caps. จำนวน 150 x 100 caps. ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่
องค์การเภสัชกรรม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 25,500.00 บาท
( สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560
(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย บุญศักดิ์ อ่อนลิ้ม