หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ
ประกาศจังหวัดตาก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------
ตามที่จังหวัดตาก ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
รายการพิจารณา รายชื่อผู้ยื่นเสนอ ราคาที่ตกลงซื้อ
(รวมVAT)
1. filter Tip 10 µl , 96/rack
จำนวน 10 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 2,247
2. filter Tip 1000 µl , 96/rack
จำนวน 30 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 6,741
3. Tube clot blood (vacuum) 4 ml ,
100/pk. จำนวน 10 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 4,815
4. Tube EDTA k2 (vacuum) 3 ml ,
100/pk. จำนวน 10 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 4,815
5. Tube cryogenic 2 ml , Sterile
500/Box จำนวน 10 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 21,400
6. Tube plastic 12x75 + ฝา non-sterile
1,000/pk. จำนวน 2 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 4,280
7. Tube glass 13x100 ‘PYREX’
จำนวน 1 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 3,819.90
8. Alcohol pad 200/box
จำนวน 10 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 2,782
9. Battery 3 V จำนวน 20 อัน บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 1,498
10. Sterile pipette 3 ml , 500/box
จำนวน 2 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 4,601
11. Slide ฝ้า จำนวน 30 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 1,765.50
12. ถุงมือเบอร์ S (ศรีตรัง)
จำนวน 50 กล่อง บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 8,025
13. แอลกอฮอล์เจล 400 มล.
จำนวน 10 ขวด บริษัท แมกซิแมกซ์ โปร จำกัด 2,140
รวม 68,929.40

/รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม…
-2-

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561


(นายธวัชชัย เศรษฐศุภพนา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก


โดย กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา